Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Statystyczna analiza danych ilościowych (pakiet SPSS)

20.11.2022, godz. 9:00-17:00

Statystyczna analiza danych ilościowych (pakiet SPSS), dr Maciej Kokociński

Ideą kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wnioskowania statystycznego w którym podstawą empiryczną analiz jest materiał zgromadzony podczas realizacji badań ilościowych. Istotą warsztatów jest przekazanie umiejętności stworzenia podbudowy empirycznej wykorzystywanej w procesie budowania wniosków i ekspertyz.

Ramowy program warsztatu:

 1. Przygotowanie narzędzi badawczych
 2. Kodowanie danych ilościowych i tworzenie bazy danych
 3. Przekształcenia danych
 4. Analiza opisowa i wykresy
 5. Testowanie hipotez
 6. Wnioskowanie statystyczne

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnik warsztatu będzie mógł dzięki uczestnictwu w kursie:

 • znać warunki stosowania opisowych miar statystycznych a także testów i korelacji,
 • posiadać wiedzę o korzyściach i ograniczeniach stosowania oprogramowania statystycznego,
 • opisywać uzyskany materiał badawczy w kategoriach statystycznych.

Umiejętności: Uczestnik warsztatu będzie umiał po warsztacie:

 • planować badania ilościowe w kontekście możliwości analizy uzyskanych wyników,
 • korzystać z oprogramowania SPSS,
 • budować model analizy danych do konkretnych przykładów badań.

Kompetencje: Uczestnicy warsztatu zyskują świadomość możliwości wykorzystania narzędzi analizy statystycznej do opracowania zagadnień i problemów o charakterze społecznym (konflikty, współpraca, wydajność i efektywność, etc.). Pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą nie tylko zaplanować ale i przeprowadzić proces badawczy wraz ze stworzeniem rozwiązań i aplikacji w życiu codziennym (zawodowym, naukowym).

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które zamierzają rozwinąć kompetencje z zakresu pozyskiwania danych niezbędnych w procesie formułowania ekspertyz pomocnych we wprowadzeniu zmian w strukturze organizacji przedsiębiorstwa, wizerunku firmy lub instytucji czy sposobu motywowania pracowników.

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy warsztatu proszeni są o zainstalowanie na swoich laptopach programu SPSS (link do programu). Bezpłatny okres próbny trwa 30 dni i rozpoczyna się od razu po zarejestrowaniu, dlatego, jeśli uczestnicy nie posiadają licencji, warto zainstalować program tuż przed warsztatem. Uczestników, którzy nie mogą skorzystać z okresu próbnego (w ostatnim roku wykorzystali 30-dniowy okres próbny) i nie posiadają licencji SPSS (np. wykupionej przez instytucję) prosimy o informację, wówczas udostępnimy laptop z zainstalowanym oprogramowaniem.

Dr Maciej Kokociński – socjolog, specjalista w zakresie metodologii i prowadzenia badań społecznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe to przemiany współczesnej młodzieży, metodologia badań społecznych i socjologia medycyny. W swoim podejściu badawczym łączy perspektywę naukową z praktycznym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań. Posiadaną wiedzę wykorzystuje praktycznie w trakcie realizacji badań dotyczących: pomiaru satysfakcji klientów (badania typu CRM), motywacji pracowników czy wdrażania długoterminowej strategii rozwoju firmy (badania typu Foresight). Jest autorem i współautor wielu różnorodnych badań, publikacji i raportów podejmujących tematykę zastosowania metodologii badań w analizie zjawisk społecznych zarówno w wymiarze mikro-, jak i makrospołecznym.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022