Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Przygotowanie i organizacja badań ilościowych

19.11.2022, godz. 9:00-17:00

Przygotowanie i organizacja badań ilościowych, dr Maciej Kokociński

Celem przeprowadzenia warsztatu jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem planu badań  oraz narzędzi badawczych. Uczestnicy zapoznają się z etapami procesu badawczego, regułami dobru próby badawczej oraz zasadami tworzenia narzędzi badawczych. Będą samodzielnie tworzyć definiować problemy badawcze oraz budować plany wdrożenia poszczególnych procedur służących realizacji celów badawczych.

Ramowy program warsztatu:

 1. Problemy badacze i hipotezy
 2. Procedury badań
 3. Metody i techniki badań ilościowych i jakościowych
 4. Dobór próby
 5. Reguły operacjonalizacji zmiennych.
 6. Zasady skalowania
 7. Budowa kwestionariusza PAPI oraz CAWI
 8. Przygotowywanie danych empirycznych
 9. Tworzenie bazy danych w programie SPSS
 10. Przekształcenia i analiza deskryptywna
 11. Testowanie relacji pomiędzy zmiennymi
 12. Reguły raportowania wyników

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnik warsztatu będzie mógł dzięki uczestnictwu w kursie:

 • zdefiniować przedmiot badania i problemy badawcze.
 • opisać metody badań ilościowych i jakościowych.
 • nazwać obszary zastosowań metod i techniki badań.
 • wymienić reguły doboru próby badawczej.
 • przedstawić badane problemy w oparciu o wiedzę uzyskaną z pomiaru.

Umiejętności: Uczestnik warsztatu będzie umiał po warsztacie:

 • stawiać empirycznie weryfikowalne hipotezy.
 • budować  kwestionariusz.
 • planować sposób prezentacji wyników w formie raportu.
 • przeprowadzić analizę socjologiczną uzyskanego materiału badawczego.

Kompetencje: Dzięki warsztatowi uczestnik ma szansę nauczyć się wykorzystywania metod i narzędzi badań społecznych we właściwy sposób w różnych aspektach funkcjonowania zawodowego i profesjonalnego. Poznanie etapów i reguł aranżowania i przeprowadzania procesu badawczego posłuży lepszemu planowaniu przedsięwzięć eksploracyjnych, diagnostycznych i ewaluacyjnych oraz zwiększy umiejętności pozyskiwania, analizowania i wnioskowania z danych empirycznych.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które zamierzają rozwinąć kompetencje z zakresu pozyskiwania danych niezbędnych w procesie formułowania ekspertyz pomocnych we wprowadzeniu zmian w strukturze organizacji przedsiębiorstwa, wizerunku firmy lub instytucji czy sposobu motywowania pracowników.

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy warsztatu proszeni są o zainstalowanie na swoich laptopach programu SPSS (link do programu). Bezpłatny okres próbny trwa 30 dni i rozpoczyna się od razu po zarejestrowaniu, dlatego, jeśli uczestnicy nie posiadają licencji, warto zainstalować program tuż przed warsztatem. Uczestników, którzy nie mogą skorzystać z okresu próbnego (w ostatnim roku wykorzystali 30-dniowy okres próbny) i nie posiadają licencji SPSS (np. wykupionej przez instytucję) prosimy o informację, wówczas udostępnimy laptop z zainstalowanym oprogramowaniem.

Dr Maciej Kokociński – socjolog, specjalista w zakresie metodologii i prowadzenia badań społecznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe to przemiany współczesnej młodzieży, metodologia badań społecznych i socjologia medycyny. W swoim podejściu badawczym łączy perspektywę naukową z praktycznym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań. Posiadaną wiedzę wykorzystuje praktycznie w trakcie realizacji badań dotyczących: pomiaru satysfakcji klientów (badania typu CRM), motywacji pracowników czy wdrażania długoterminowej strategii rozwoju firmy (badania typu Foresight). Jest autorem i współautor wielu różnorodnych badań, publikacji i raportów podejmujących tematykę zastosowania metodologii badań w analizie zjawisk społecznych zarówno w wymiarze mikro-, jak i makrospołecznym.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022