Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka cz. 1

26.11.2022, godz. 9:00-17:00

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka cz. 1, prof. UŁ dr hab. Piotr Chomczyński

Celem warsztatu jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia badań jakościowych w trudnym terenie. Kursanci zostaną zaznajomieni z najczęściej pojawiającymi się trudnościami wynikającymi ze specyfiki badań terenowych jak również rozwiązaniami decydującymi o pozyskaniu wartościowych i oryginalnych danych. W praktyczny sposób omówione zostaną poszczególne techniki badawcze wraz z przykładami ich wykorzystania w terenie z punku widzenia zasad metodologii, etyki i organizacji badań.

Ramowy program warsztatu:

  • mocne i słabe strony metod jakościowych w praktyce badawczej
  • idea triangulacji metodologicznej i jej konsekwencje praktyczne
  • przygotowania do wejścia w teren badawczy
  • praktyczne zasady obserwacji uczestniczącej wraz z przykładami
  • przygotowanie wywiadu swobodnego i narracyjnego – ćwiczenia
  • konstruowanie dyspozycji i pytań do wywiadów
  • ogólne zasady prowadzenia badań fokusowych
  • prezentacja przeprowadzonych przez prowadzącego wywiadów i fokusów

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnicy kursu będą w stanie wymienić i opisać reguły towarzyszące prowadzeniu badań terenowych, jak również zdefiniować najważniejsze wyzwania i możliwości jakie niosą za sobą tego rodzaju badania. Kursanci będą w stanie także zweryfikować informacje zawarte w literaturze metodologicznej oraz zdefiniować podstawowe procesy badawcze, koncepcyjne i analityczne towarzyszące jakościowym badaniom terenowym.

Umiejętności: Uczestnicy warsztatu będą w stanie samodzielnie zaplanować proces badawczy, stworzyć scenariusze, dyspozycje, pytania badawcze, przeprowadzić badania terenowe z wykorzystaniem technik omawianych podczas kursu, jak również poprawnie zinterpretować dane oraz ewentualne luki w pozyskanych danych.

Kompetencje: Kursanci uzyskają większą świadomość w zakresie skutecznego planowania i prowadzenia badań jakościowych w trudnym terenie. Uczestnicy uzyskają także wgląd w decyzje, jakie musi podejmować badacz terenowy, a także zyskają świadomość w zakresie metodologicznych i etycznych aspektów prowadzenia badań.

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla osób mniej doświadczonych w prowadzeniu badań terenowych, jak również tych, którzy pierwsze kroki mają już za sobą i zorientowane są na rozwijanie swoich umiejętności koncepcyjnych, badawczych i analitycznych. Warsztat skierowany jest do osób, których celem jest uzyskanie wartościowych danych w sposób zgodny z regułami metodologicznymi i etycznymi.

Dodatkowe informacje:

Kursanci proszeni są o zabranie ze sobą notatek z badań, obserwacji, dyspozycji do wywiadów, z którymi pracowali, oraz laptopów z możliwością bezprzewodowego podłączenia się do Internetu.

Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną i monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych zagranicznych i krajowych projektów badawczych. Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz zajęcia z zakresu metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Członek komitetów redakcyjnych i recenzent czasopism polskich i zagranicznych oraz autor licznych zagranicznych (Oxford University, Sage, Taylor & Francis, Elsevier, Edward Elgar Publishing) i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu przestępczości dorosłych i nieletnich, oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Obecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy Crime in Latin America (CRIMLA) oparty na badaniach terenowych w zakładach karnych w Hondurasie, Meksyku, Argentynie, Chile, Kolumbii i Brazylii. Projekt finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022