Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Pisanie tekstów naukowych cz. 2

20.11.2022, godz. 9:00-17:00

Pisanie tekstów naukowych cz. 2, prof. UŁ dr hab. Piotr Chomczyński

Celem szkolenia w części drugiej jest dokładne omówienie oraz przećwiczenie pracy nad poszczególnymi częściami tekstów naukowych, w szczególności artykułów empirycznych. Po krótkim wprowadzeniu odnoszącym się do praktycznych zasad pisania tekstu Uczestnicy zapoznają się z technicznymi, koncepcyjnymi, językowymi i metodycznymi aspektami właściwymi dla poszczególnych składowych artykułu. Kursanci pracować będą indywidualnie i w grupach przede wszystkim na tekstach własnych oraz materiałach przekazywanych w trakcie kursu. 

Ramowy program warsztatu:

1. Ogólne zasady pisania tekstów naukowych

2. Struktura tekstu naukowego od strony praktycznej

3. Określenie tematu tekstu i słów kluczowych

4. Konstruowanie poszczególnych części tekstu

4.1 Abstrakt

4.2 Wprowadzenie

4.3 Przegląd literatury

4.4 Część metodologiczna

4.5 Wyniki badań

4.6 Podsumowanie

4.7 Dyskusja

4.8 Przedstawienie ograniczeń tekstu i badań

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnicy projektów będą w stanie zdefiniować podstawowe parametry odnoszące się do tekstów naukowych, jak również przedstawić główne zasady oraz reguły związane z pisaniem prac naukowych. Kursanci będą potrafili także zdefiniować różnice odnoszące się do pracy nad poszczególnymi częściami tekstu (abstrakt, wstęp, część metodologiczna etc).

Umiejętności: Uczestnicy warsztatów będą w stanie samodzielnie zaplanować napisanie tekstu naukowego w oparciu o najnowsze trendy wyznaczane przez wysoko punktowane czasopisma naukowe o tematyce społecznej. Uczestnicy będą potrafili stworzyć zarys poszczególnych części tekstu oraz skutecznie rozwiązywać problemy związane z ich tworzeniem.

Kompetencje: Uczestnicy zwiększą kompetencję indywidualnej i grupowej pracy nad tekstem, krytycznej oceny jakości tekstu własnego w oparciu o specyfikę sporządzania recenzji. Kursanci podwyższą umiejętność konceptualizacji problematyki tekstu, zdefiniowania problemów kluczowych w oparciu o analizę literaturową oraz badania własne. Kursanci będą w stanie wskazać specyfikę poszczególnych części składowych tekstów naukowych.

Dla kogo?

Warsztat jest skierowany zarówno do młodych badaczy stawiających pierwsze kroki w publikowaniu wyników swoich badań, ale posiadających już pierwsze doświadczenia publikacyjne, jak również tych nieco bardziej doświadczonych, którzy publikowali już swoje prace, lecz chcą publikować w czasopismach wyżej punktowanych. Kursanci będą pracowali na swoich tekstach i draftach. Kurs będzie prowadzony w języku polskim, natomiast niektóre materiały mogą być dostępne w obydwu wersjach językowych (polskim i angielskim).

Dodatkowe informacje:

Kursanci proszeni są o zabranie ze sobą draftów artykułów, nad którymi pracują, opublikowanych przez siebie artykułów, które na zajęciach będą poprawiane, oraz laptopów z możliwością bezprzewodowego podłączenia się do Internetu/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Chomczynski-300x226.jpg

Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych (KBN/NCN) i zagranicznych (HORYZONT) (Stany Zjednoczone, Ekwador, Niemcy, Ukraina, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Hiszpania, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz zajęcia z zakresu metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing i Peer Reviewing na Stanford University, Elsevier oraz Fundacji Nauki Polskiej. Autor artykułów opublikowanych w British Journal of Criminology, Justice Quarterly, Global Crime, Journal of Contemporary Ethnography, Journal of Drug Issues i innych. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Najnowszym projektem jest interdyscyplinarny, wieloautorski podręcznik Kryminologii PWN.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022