Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Pisanie tekstów naukowych cz. 1

19.11.2022, godz. 9:00-17:00

Pisanie tekstów naukowych cz. 1, prof. UŁ dr hab. Piotr Chomczyński

Celem szkolenia jest wprowadzenie Uczestników w niełatwą sztukę pisania tekstów naukowych, w szczególności artykułów badawczych do wysoko punktowanych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych o tematyce nauk społecznych. Kursanci zapoznają się z praktycznymi i skutecznymi zasadami pisania tekstów, logiką wywodu, indywidualną i zespołową pracą nad tekstem oraz punktem widzenia recenzentów. Uczestnicy pracować będą indywidualnie i w grupach przede wszystkim na tekstach własnych oraz materiałach przekazywanych w trakcie kursu. 

Ramowy program warsztatu:

1. Uniwersalne zasady pisania tekstów naukowych

2. Wybór czasopisma

3. Praca indywidualna i zespołowa nad tekstem

  • Podział pracy wśród członków zespołu
  • Praca koncepcyjna, analityczna i syntetyczna

4. Analiza desk research

  • Konstruowanie bazy tekstów
  • Diagnoza „obszarów niewiedzy” oraz nowych trendów
  • Praca zespołowa nad weryfikacją przydatności literatury w ramach systematycznego przeglądu literatury

5. Wybór tematu

6. Struktura tekstu naukowego

7. Jak myśli recenzent? – na co zwraca się uwagę w trakcie „peer review”?

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnicy projektów będą w stanie zdefiniować podstawowe parametry odnoszące się do tekstów naukowych, jak również przedstawić główne zasady oraz reguły związane z pisaniem prac naukowych. Kursanci uzyskają praktyczną wiedzę na temat metodologii pisania tekstów naukowych oraz będą w stanie scharakteryzować punkty kluczowe pracy nad tekstem.

Umiejętności: Uczestnicy warsztatów będą w stanie samodzielnie zaplanować napisanie tekstu naukowego w oparciu o najnowsze trendy wyznaczane przez wysoko punktowane czasopisma naukowe o tematyce społecznej. Uczestnicy będą potrafili stworzyć zarys tekstu, zaplanować czynności towarzyszące pracy nad tekstem, wyznaczyć poszczególne zadania indywidualne i grupowe, dokonać wyboru czasopisma.

Kompetencje: Uczestnicy zwiększą kompetencję indywidualnej i grupowej pracy nad tekstem, krytycznej oceny jakości tekstu własnego w oparciu o specyfikę sporządzania recenzji. Kursanci podwyższą umiejętność konceptualizacji problematyki tekstu, zdefiniowania problemów kluczowych w oparciu o analizę literaturową oraz badania własne.

Dla kogo?

Warsztat jest skierowany zarówno do młodych badaczy stawiających pierwsze kroki w publikowaniu wyników swoich badań, ale posiadających już pierwsze doświadczenia publikacyjne, jak również tych nieco bardziej doświadczonych, którzy publikowali już swoje prace, lecz chcą publikować w czasopismach wyżej punktowanych. Kursanci będą pracowali na swoich tekstach i draftach. Kurs będzie prowadzony w języku polskim, natomiast niektóre materiały mogą być dostępne w obydwu wersjach językowych (polskim i angielskim).

Dodatkowe informacje:

Kursanci proszeni są o zabranie ze sobą draftów artykułów, nad którymi pracują, opublikowanych przez siebie artykułów, które na zajęciach będą poprawiane, oraz laptopów z możliwością bezprzewodowego podłączenia się do Internetu.

Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ – stypendysta europejskiego programu Eurica zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México, w ramach którego prowadził badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych (KBN/NCN) i zagranicznych (HORYZONT) (Stany Zjednoczone, Ekwador, Niemcy, Ukraina, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Hiszpania, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz zajęcia z zakresu metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing i Peer Reviewing na Stanford University, Elsevier oraz Fundacji Nauki Polskiej. Autor artykułów opublikowanych w British Journal of Criminology, Justice Quarterly, Global Crime, Journal of Contemporary Ethnography, Journal of Drug Issues i innych. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Najnowszym projektem jest interdyscyplinarny, wieloautorski podręcznik Kryminologii PWN.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022