Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Jak aktywnie słuchać i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi?

19.11.2022, godz. 9:00-17:00

Jak aktywnie słuchać i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi?, dr hab. Dorota Mroczkowska

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu aktywnego słuchania i komunikacji z wykorzystaniem koncepcji uszu komunikacyjnych von Thuna. Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztacie sprowadzają się do nabycia przez uczestnika umiejętności z zakresu słuchania empatycznego i dialogicznego, wielopoziomowej komunikacji pozwalającej szerzej i wnikliwiej rozumieć siebie oraz innych w relacjach interpersonalnych (rozpoznawanie informacji wprost i nie wprost, werbalne vs pozawerbalne formy komunikacji), oraz problemu barier komunikacyjnych. 

Ramowy program warsztatu:

1. Komunikacja interpersonalna jako kontakt między osobami (słuchanie dialogiczne i empatyczne)

2. Wielopoziomowa komunikacja i anatomia wypowiedzi na przykładzie czterech uszu komunikacyjnych von Thuna (Ucho rzeczowe, Ucho ujawniania siebie, Ucho wzajemnej relacji, Ucho apelu). 

3. Słuchanie czworgiem uszu: analiza specyfiki poszczególnych uszu (płaszczyzn). Problem błędów odbioru: obraz nadawcy, obraz nadawcy w oczach odbiorcy, informacje scalone.  

4. Metakomunikacja w tym wypowiedź zwrotna i reakcje psychochemiczne; sprawdzanie realności wyobrażeń; odpowiedzialność odbiorcy za własne reakcje. Współgranie nadawcy i odbiorcy: indywidualność i interpretacja.

5. Rola i znaczenie koncepcji von Thuna w radzeniu sobie z barierami. Empatyczne słuchanie. Pytania zamknięte i otwarte.

Szczegółowe cele warsztatu:

Wiedza: Uczestnik warsztatu będzie wiedział czym jest słuchanie empatyczne i dialogiczne; zdobędzie wiedzę na temat koncepcji komunikacji czworgiem uszu von Thuna, oraz jakie znaczenie ma wielopoziomowa komunikacja i metakomunikacja w rozpoznawaniu barier komunikacyjnych. 

Umiejętności: Uczestnik warsztatu będzie potrafił aktywnie i wnikliwie słuchać uwzględniając bieżące doświadczanie relacji z drugą osobą; będzie potrafił przeprowadzić rozmowę uwzględniając wielopoziomowość procesu komunikacyjnego odnoszącego się zarówno do płaszczyzny ujawniania się, relacyjnej, rzeczowej oraz apelowej;  będzie rozpoznawał i rozumiał bariery komunikacyjne.

Kompetencje: Uczestnik warsztatu będzie lepiej rozpoznawał i rozumiał proces komunikowania się na wielu wymiarach; będzie  łatwiej nawiązywał relacje interpersonalne; będzie bardziej aktywny i swobodnie komunikujący się; będzie miał większą świadomość barier komunikacyjnych i będzie ich unikał.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest dla osób dążących do poszerzenia kompetencji z zakresu aktywnego słuchania oraz kompetencji komunikacyjnych.

Dr hab. Dorota Mroczkowska – socjolożka, psycholożka, psychoterapeutka, szkoleniowiec. Pracownik naukowy Wydziału Socjologii UAM, Ośrodka psychoterapii i pomocy psychologicznej „Rozmowa” oraz Wielkopolskiego Centrum Zaburzeń Jedzenia. Doświadczenia w pracy szkoleniowej oraz z prowadzeniem zajęć z zakresu umiejętności komunikacyjnych (kilkaset godzin) zyskiwałam od 2002 roku prowadząc warsztaty oraz treningi w zakresie komunikacji interpersonalnej i  neutralizacji agresji na Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM); treningi interpersonalne dla studentów Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM; konwersatoria i warsztaty w ramach specjalności: Socjologia organizacji, prowadząc zajęcia Komunikacja i autoprezentacja w organizacjach oraz Konflikt i negocjacje w zespole; zajęcia z umiejętności komunikacyjnych w ramach rozlicznych projektów, m.in. z Urzędu Miasta Poznania; grupy terapeutyczne i szkoleniowe w ramach aktywności psychoterapeutycznej w ramach Ośrodka Rozmowa, Wielkopolskiego Centrum Zaburzeń Jedzenia oraz Fundacji Po-Wolność do Życia.

Więcej:

Warsztaty metodologiczne 2022