Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

Konferencja: Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie. Teoria i praktyka badawcza

instytut_socjologii_uam_logo_male

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne
we współczesnej Europie
Teoria i praktyka badawcza

która odbędzie się w dniach 12-13 października 2016 r. w Poznaniu.

 

Europa jest obecnie areną wielu zmian, których zakres dotyka niemal każdego aspektu funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych. Zmiany te mają przy tym przeciwstawny charakter. Rosnącej potrzebie indywidualizmu towarzyszy powrót do wspólnotowości, tworzeniu się środowisk wielokulturowych – dążenie do homogeniczności etnicznej, odejściu od modernistycznej narracji – utrzymywanie się myślenia i działania w kategoriach narodowych. Jednostki przekonane, że w ponowoczesności wspólnota, sens i silne poczucie własnej podmiotowości są nietrwałe, poszukują jednak sposobów, aby ich doświadczyć.

Współczesne zmiany owocują nowym sposobem rozumienia tożsamości. W znacznej części analiz naukowych jest ona ujmowana jako projekt o charakterze indywidulanym, za który odpowiedzialność ponosi świadoma, refleksyjna i autonomiczna jednostka. Tego typu podejście stanowiło novum wobec klasycznych ujęć traktujących tożsamość jako narzuconą społecznie formułę wymagającą akceptacji bądź jako podlegającą wyborowi warunkowanemu strukturalnie, dokonywanemu spośród zewnętrznie dostarczanych jednostce, społecznie określonych alternatyw. Coraz częściej jednak zauważa się, że cechą współczesności jest koegzystencja wszystkich tych form tworzenia tożsamości, których aktualność i zasadność określa kontekst społeczny. Ponadto, w analizach współczesności termin „tożsamość’ bywa równolegle używany lub zastępowany pojęciem „identyfikacja”, co rodzi pytanie zarówno o status obu pojęć, jak i sposób rozumienia relacji między nimi.

Współczesne zainteresowanie zagadnieniami tożsamościowymi podyktowane jest także obserwowanym przekształcaniem roli, statusu i znaczenia zbiorowości uznawanych za trwałe punkty odniesienia dla budowania tożsamości tj. przede wszystkim wspólnot narodowych, regionalnych i lokalnych, przy jednoczesnym pojawieniu się nowych struktur stwarzających odmienne od wcześniejszych i alternatywne do nich warunki identyfikacyjne: ponad- i transnarodowych, transregionalnych obecnych w Europie lub przekraczających jej granice.

Celem naszej konferencji jest dyskusja nad współczesnymi stanowiskami teoretycznymi i podejściami metodologicznymi odnoszącymi się do pojęć tożsamości i identyfikacji, uwarunkowaniami ich powstawania, wzajemnymi relacjami między nimi, a także kwestią zasadności i potrzeby podejmowania problematyki tożsamościowej wraz z dylematami i trudnościami, które towarzyszą zastosowaniom analitycznym tych terminów. Zależy nam także na tym, by konferencja stała się okazją do podzielenia się wynikami i doświadczeniami badawczymi nad zagadnieniami związanymi z identyfikacjami zbiorowymi – narodowymi, regionalnymi i etnicznymi, ich współczesnymi odmianami, uwarunkowaniami i znaczeniem.


Miejsce konferencji
: sala konferencyjna A, DS JOWITA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Program konferencji: PDF

Fotorelacja: link


Komitet naukowy:

prof. dr hab. Leszek Gołdyka
prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki
prof. dr hab. Zdzisław Mach
prof. dr hab. Irena Machaj
prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
prof. dr hab. Marek S. Szczepański
prof. dr hab. Marek Ziółkowski


Komitet organizacyjny:

dr Elżbieta Smolarkiewicz, elam@amu.edu.pl
dr Jacek Kubera, kubera@iz.poznan.pl


PLIKI DO POBRANIA:

Program konferencji (format A4) (aktualizacja: 5 października 2016 r.)

Plakat konferencyjny (format A3)