instytut_socjologii_uam_logo_male

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne
we współczesnej Europie
Teoria i praktyka badawcza

która odbędzie się w dniach 12-13 października 2016 r. w Poznaniu.

 

Europa jest obecnie areną wielu zmian, których zakres dotyka niemal każdego aspektu funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych. Zmiany te mają przy tym przeciwstawny charakter. Rosnącej potrzebie indywidualizmu towarzyszy powrót do wspólnotowości, tworzeniu się środowisk wielokulturowych – dążenie do homogeniczności etnicznej, odejściu od modernistycznej narracji – utrzymywanie się myślenia i działania w kategoriach narodowych. Jednostki przekonane, że w ponowoczesności wspólnota, sens i silne poczucie własnej podmiotowości są nietrwałe, poszukują jednak sposobów, aby ich doświadczyć.

Współczesne zmiany owocują nowym sposobem rozumienia tożsamości. W znacznej części analiz naukowych jest ona ujmowana jako projekt o charakterze indywidulanym, za który odpowiedzialność ponosi świadoma, refleksyjna i autonomiczna jednostka. Tego typu podejście stanowiło novum wobec klasycznych ujęć traktujących tożsamość jako narzuconą społecznie formułę wymagającą akceptacji bądź jako podlegającą wyborowi warunkowanemu strukturalnie, dokonywanemu spośród zewnętrznie dostarczanych jednostce, społecznie określonych alternatyw. Coraz częściej jednak zauważa się, że cechą współczesności jest koegzystencja wszystkich tych form tworzenia tożsamości, których aktualność i zasadność określa kontekst społeczny. Ponadto, w analizach współczesności termin „tożsamość’ bywa równolegle używany lub zastępowany pojęciem „identyfikacja”, co rodzi pytanie zarówno o status obu pojęć, jak i sposób rozumienia relacji między nimi.

Współczesne zainteresowanie zagadnieniami tożsamościowymi podyktowane jest także obserwowanym przekształcaniem roli, statusu i znaczenia zbiorowości uznawanych za trwałe punkty odniesienia dla budowania tożsamości tj. przede wszystkim wspólnot narodowych, regionalnych i lokalnych, przy jednoczesnym pojawieniu się nowych struktur stwarzających odmienne od wcześniejszych i alternatywne do nich warunki identyfikacyjne: ponad- i transnarodowych, transregionalnych obecnych w Europie lub przekraczających jej granice.

Celem naszej konferencji jest dyskusja nad współczesnymi stanowiskami teoretycznymi i podejściami metodologicznymi odnoszącymi się do pojęć tożsamości i identyfikacji, uwarunkowaniami ich powstawania, wzajemnymi relacjami między nimi, a także kwestią zasadności i potrzeby podejmowania problematyki tożsamościowej wraz z dylematami i trudnościami, które towarzyszą zastosowaniom analitycznym tych terminów. Zależy nam także na tym, by konferencja stała się okazją do podzielenia się wynikami i doświadczeniami badawczymi nad zagadnieniami związanymi z identyfikacjami zbiorowymi – narodowymi, regionalnymi i etnicznymi, ich współczesnymi odmianami, uwarunkowaniami i znaczeniem.


Informacje praktyczne:

Miejsce konferencji: sala konferencyjna A, DS JOWITA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy przesyłać na adres: identyfikacje2016@gmail.com

Strona internetowa konferencji: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/identyfikacje/

Program konferencji: PDF


Komitet naukowy:

prof. dr hab. Leszek Gołdyka
prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki
prof. dr hab. Zdzisław Mach
prof. dr hab. Irena Machaj
prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
prof. dr hab. Marek S. Szczepański
prof. dr hab. Marek Ziółkowski


Komitet organizacyjny:

dr Elżbieta Smolarkiewicz, elam@amu.edu.pl
dr Jacek Kubera, kubera@iz.poznan.pl


PLIKI DO POBRANIA:

Program konferencji (format A4) (aktualizacja: 5 października 2016 r.)

Plakat konferencyjny (format A3)

 

 

 

 


Wcześniejsze informacje dla osób wygłaszających referaty:

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów podejmujących następujące zagadnienia:

  1. Identyfikacja czy tożsamość? Teoretyczne koncepcje, definicje tożsamości i zjawisk pokrewnych, potrzeba nowych podejść teoretycznych, kategorii pojęciowych. Współczesne dylematy teoretyczno-metodologiczne w stosowaniu pojęcia tożsamość i identyfikacja. Czy istnieje potrzeba rozwijania badań nad problematyką tożsamościową? Jakie kierunki powinien ten rozwój przybrać?
  2. Współczesne przeobrażenia identyfikacji zbiorowych. Co współcześnie oznacza identyfikacja narodowa w kontekście zmian statusu państwa narodowego, definiowania wspólnoty narodowej i obywatelstwa, a także swobody przemieszczania się i doświadczenia odmienności kulturowej? Jaką rolę odgrywa tożsamość regionalna w warunkach nawiązywania szeroko rozumianej współpracy ponadregionalnej? Czy i jakie znaczenie ma identyfikacja etniczna w świecie mobilności i migracji oraz doświadczenia często skrajnej odmienności kulturowej? Jakie relacje istnieją między różnymi odmianami identyfikacji?
  3. Nowe formy identyfikacji: transnarodowej, transregionalnej, hybrydowej. Możliwe warunki ich powstawania. Relacja tych identyfikacji z innymi identyfikacjami zbiorowymi.
  4. Identyfikacja a działanie społeczne. Na ile i w jakich okolicznościach identyfikacja jest realnym bodźcem do aktywizacji działań społecznych? Jakim typom działań społecznych sprzyjają poszczególne typy identyfikacji? Formy instrumentalizacji identyfikacji w codziennym działaniu – wymiar jednostkowy, zbiorowy i instytucjonalny.

Zgłoszenia zawierające abstrakt referatu prosimy przesyłać na załączonym formularzu
do 1 lipca 2016 r. na adres e-mailowy: identyfikacje2016@gmail.com

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 zł do 18 lipca 2016 r. Opłata obejmuje: udział w przerwach obiadowych i kawowych, udział w kolacji w pierwszym dniu konferencji, materiały konferencyjne oraz – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – publikację artykułów nawiązujących do wygłoszonych referatów w monografii naukowej lub punktowanym czasopiśmie naukowym. Informacja o koncie, na które należy dokonywać opłat konferencyjnych, przesłana będzie przez organizatorów po zakwalifikowaniu abstraktu referatu.

Ważne terminy:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia – do 1 lipca 2016 r.
Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu – do 3 lipca 2016 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 18 lipca 2016 r.
Przesłanie programu konferencji – do 5 września 2016 r.
Termin przesyłania tekstów do druku – do 30 listopada 2016 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o konferencji