1915697_202978533733_2140484_n

English version – see below / Deutsche Version – siehe unten / Texte français au-dessous

Szanowni Państwo!

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydać książkę poświęconą wykorzystaniu myśli F. Znanieckiego w badaniach nad migracjami. Książkę opublikujemy w wersji papierowej i elektronicznej w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów związanych z tą tematyką.

Rozdziały w książce będą dotyczyć m.in.:

 • recepcji myśli F. Znanieckiego, współautora Chłopa polskiego w Europie i Ameryce, w badaniach migracyjnych w poszczególnych państwach,
 • nawiązań do myśli F. Znanieckiego we współczesnych badaniach migracyjnych (przykłady zastosowania lub rozwinięcia jego teorii i metod, w tym metody biograficznej, oraz przykłady kontynuowania problematyki podjętych przez niego badań),
 • wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych obecnych w różnych pracach F. Znanieckiego w kontekście problematyki badań nad migracjami,
 • możliwości wykorzystania dorobku F. Znanieckiego we współczesnych badaniach migracji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami w języku polskim, angielskim lub francuskim. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy naukowej sprzyjającej rozwojowi nauk społecznych.

Więcej szczegółów dotyczących tematyki planowanej publikacji znajdą Państwo w załącznikach:
Call for papers PL
Call for papers EN
Call for papers DE
Call for papers FR

FUNDACJA NAUKOWA IM. FLORIANA ZNANIECKIEGO
Adres: ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568 Poznań
Internet: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/
e-mail: fz@amu.edu.pl

– – – – –

Dear Sir or Madam!

The Florian Znaniecki Scientific Foundation (Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego) plans to publish a book devoted to the application of F. Znaniecki’s thought in research on migration. The book will be published in both paper and electronic form in English language. The book chapters will refer, among others, to:

 • reception of F. Znaniecki, the co-author of The Polish Peasant in Europe and America, in migration research in individual countries,
 • references to F. Znaniecki’s thought in contemporary migration research (examples of use or expansion of his theories and methods, including biographical method, as well as further work on issues covered by his research),
 • selected theoretical and methodological questions discussed in different works of F. Znaniecki and presented in the context of migration research issues,
 • possible use of F. Znaniecki’s literary output in contemporary migration research.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us in Polish, English or French language. We are open to any forms of scientific cooperation contributing to the development of social sciences.

More details concerning the subject matter of the planned publication can be found in an annex hereto:
Call for papers EN

FUNDACJA NAUKOWA IM. FLORIANA ZNANIECKIEGO
ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568 Poznań
http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/
fz@amu.edu.pl

– – – – –

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wissenschaftliche Florian-Znaniecki-Stiftung (Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego) plant, eine Studie zu veröffentlichen, die der praktischen Anwendung der Ideen von F. Znaniecki in der Migrationsforschung gewidmet ist. Der Band wird auf Englisch sowohl in Papier- als auch  elektronischer Form veröffentlicht. In den einzelnen Buchkapiteln werden u.a. folgende Themen behandelt:

 • Aufnahme der Ideen von Znaniecki, dem CoAuthor der The Polish Peasant in Europe and America, in die Migrationsforschung einzelner Staaten,
 • Rezeption des Werkes von Znaniecki in der gegenwärtigen Migrationsforschung (Praktische Anwendung oder Erweiterung seiner Theorie und Methoden sowie Beispiele für thematische Fortsetzung seiner Forschung),
 • ausgewählte theoretische und methodologische Probleme, unter anderem die biographische Methode, die in verschiedenen Schriften Znanieckis im Kontext der Migrationsforschungsfragen zu finden sind,
 • Anwendung Znanieckis Gedankens in der gegenwärtiger Migrationsforschung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (auf Polnisch, Englisch und Französisch). Wir würden uns auch über Vorschläge für eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung von Sozialwissenschaften sehr freuen.

Mehr Details zur geplanten Publikation finden Sie in der Anlage:
Call for papers DE

FLORIAN-ZNANIECKI-WISSENSCHAFTLICHE STIFTUNG
Adresse: ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568 Poznań
Internet: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/
E-Mail: fz@amu.edu.pl

– – – – –

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous annoncer que la Fondation scientifique de Florian Znaniecki (Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego) prévoit de publier un livre au sujet de la présence de la pensée de Florian Znaniecki dans les études sur les migrations. Nous avons l’intention de publier ce livre en anglais, en version papier et électronique. Ses chapitres concerneront entre autres :

 • perception de la pensée de Florian Znaniecki, le coauteur du Paysan polonais en Europe et en Amérique, dans les études sur les migrations dans différents pays,
 • références à la pensée de Florian Znaniecki dans les études contemporaines sur les migrations (exemples d’application ou de développement de ses théories et méthodes, y compris la méthode biographique; exemples de continuité de la problématique entreprise dans ses études),
 • questions théoriques et méthodologiques sélectionnées présentes dans divers ouvrages de Florian Znaniecki dans le contexte de la problématique des études sur les migrations,
 • possibilité d’utiliser le bagage scientifique de Florian Znaniecki dans les études contemporaines sur les migrations.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en polonais, en anglais ou en français. Nous sommes ouverts à toutes les formes de coopération scientifique favorables au développement des sciences sociales.

Vous trouverez plus d’informations  sur la thématique de la publication prévue dans l’annexe:
Call for papers FR

FUNDACJA NAUKOWA IM. FLORIANA ZNANIECKIEGO
ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568 Poznań
http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/
fz@amu.edu.pl

 

bez roku poziom granat